Privacy statement

(scroll down for English version of this statement)

Deze statement betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat persoonlijke gegevens, verslaglegging van de sessies, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie of psychosociale therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • De kosten van het consult

<Einde Nederlands statement>

 

This statement concerns your privacy

For a good treatment it is necessary that I, as your treating therapist, create a file. This is also a legal obligation imposed by the WGBO. Your file contains personal data, session reports, notes on your health status and data on possible examinations, diagnoses and treatments performed.

The file may also contain information that is necessary for your treatment and that, after your explicit consent, I requested from another care provider, such as a general practitioner.

I do my best to ensure your privacy. This means, among other things, that I:

 • handle your personal and medical data with care
 • make sure that unauthorized persons do not have access to your data

As your treating therapist, I am the only one who has access to the data in your file. I have a legal duty of confidentiality (professional secrecy).

The data from your file can also be used for the following purposes:

 • To inform other healthcare providers, for example when the therapy has been completed or when referring to another practitioner. This only happens with your explicit consent.
 • For the acting colleague during my absence, if necessary.
 • For anonymous use during peer review.
 • Some data from your file is used for the financial administration, so that I or my administrator can prepare an invoice.

If I want to use your data for another reason than the above mentioned, I will first inform you and explicitly ask for your permission.

These data in the client file are kept for 15 years, as required by law on the treatment agreement.

Privacy on the healthcare invoice

The healthcare invoice you receive contains the following information:

 • Your name, address and place of residence
 • Your date of birth
 • The date of treatment
 • A brief description of the treatment, such as integrative therapy or psychosocial therapy, including the performance code as drawn up by health insurers.
 • The costs of the consultation

<End of statement>