Algemene voorwaarden / Terms and conditions

(Scroll down for English version)

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Je ware zelf en de cliënt / de cliënten

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander tarief.
 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10 cent per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 9. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (secretariaat@vit-therapeuten.nl). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. Annet Enderink is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers aan arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. Annet Enderink is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Generaal Foulkesweg 2A in Wageningen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, trappen, overloop en het gebruikmaken van het toilet.

(Einde Nederlandse versie Algemene Voorwaarden)

 

General terms and conditions

General provisions associated with the treatment agreement between the therapist of Praktijk Je ware zelf and the client/clients

 1. If the client has agreed for a new date for a follow-up meeting after the first introductory meeting, there is a treatment agreement. This treatment agreement is recorded in writing.
 2. The treatment agreement is twofold;
  a. The therapist and the client enter into a relationship with each other for a certain period of time in the therapist-client relationship.
  b. The treatment relates to the client’s request for help and treatment goals. These can be adjusted and specified during the process.
 3. The agreement can be terminated in the following ways or due to the following circumstances:
  a. Therapist and client jointly determine that no more sessions are necessary;
  b. The client indicates verbally, in writing or via email that he no longer wants any sessions;
  c. The therapist indicates, verbally, in writing or via email, that he will no longer provide any sessions;
  d. Client repeatedly fails to comply with the general provisions of this treatment agreement or with agreements made between client and therapist during the sessions;
  e. The therapist is of the opinion that in connection to the client’s problems and the competence of the therapist, the therapist is not competent to guide the client. This is certainly the case when the problem is directly related to contra indications.
 4. The agreement ends by operation of law if no session has been agreed for a period of longer than three months after the last session, unless expressly agreed otherwise between therapist and client;
 5. When entering into the agreement, a session tariff is agreed upon. This is included in the treatment agreement. The client pays in cash after the session, unless otherwise agreed.
 6. If the provisions of paragraph 4 apply, a new agreement will be made with possibly a different session tariff.
 7. If unable to attend, an appointment must be canceled at least 48 hours / two working days in advance. The therapist will charge the costs for this missed session if the client has not canceled in time, regardless of the reason for cancellation. This also applies if the client, for whatever reason, does not arrive at the agreed time and day.
 8. The therapist keeps a file of notes of the sessions and other relevant documents, which can be inspected by the client upon request. (Part of) the file is copied for a fee of 10 cents per page.
 9. The therapist adheres to her obligation of confidentiality. Client data will only be handed over or communicated to third parties (doctors and other therapists) with the express consent of the client.
 10. If the client, his GP or other practitioner requires a written report of the treatment process with the client, an invoice will be sent to the client. This invoice covers a maximum of one hour of work at the hourly rate agreed in the agreement with the client.
 11. The therapist is affiliated with the professional association VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). The rules of this professional association apply to the therapist. The client can report complaints about the therapist to this professional association (secretariaat@vit-therapeuten.nl). The therapist is also registered in the HBO Register of Complementary Care Professionals (RBCZ). To file a complaint with the disciplinary board, see www.tcz.nu
 12. Client behaves like a guest; he/she adheres to the rules of the hostess (the therapist). There is no smoking or drinking alcohol during a session. The costs of destruction of the therapist’s property by the client will be recovered from the client. Any form of abuse of the therapist by the client will at all times be reported to the police.
 13. Annet Enderink is not liable for any adverse consequences that have arisen because the client has provided incorrect or incomplete information, or because the client has not provided information known and available to him in medical files to the doctor/specialist or other practitioner.
 14. Annet Enderink is not liable for damage caused to the client’s property by parking on or entering the site at the General Foulkesweg 2A in Wageningen, nor for other damage caused by entering the practice, the halls, stairs, and using the toilet.

(End of General terms and conditions)